ś ā s a n a
Ḡḡ ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Ṯṯ
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 0 ]


m o s a i c a
Ḵḵ  ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Êê Îî Ôô Ŏŏ Ṯṯ
Ââ Šš Ĕĕ Žž Ûû Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ăă Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 1 ]


o s m a n l i
Ĭĭ Ïï ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā İi Īī Ūū Ġġ
Ḥḥ Şş Îî Öö Üü Ṯṯ
Ââ Šš Ññ Žž Ûû Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Çç Ğğ Ṣṣ Ḏḏ

[ 2 ]


a r a b i c a
 Ṙṙ ʾ ʿ Čč Ǧǧ Ẓẓ
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ġġ
Ḥḥ Ćć Ŕŕ Öö  Ṯṯ
 Šš Ññ Žž  Ḫḫ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḏḏ

[ 3 ]


m o n g o l
Ėė   Čč Γγ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Χχ
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ Ŋŋ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ ǰ

[ 4 ]


s h i t t a n
Ââ Îî Ûû Ŏŏ Ŭŭ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Êê Ññ Ôô Ṅṅ Ṁṁ
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 5 ]


m a n c h u
Ŏŏ Ŭŭ Ûû Čč Γγ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Öö
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Šš Ññ Ôô Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ ǰ

[ 6 ]


k h o t a n
Ââ Îî Ûû Ųų  Ęę
Āā Įį Īī  Ūū 
Ḥḥ     
Ṃṃ Ṛṛ Ññ Ḷḷ Ṅṅ Ąą
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 7 ]


n ā g a r ī
Ââ Îî Ûû   Üü
Āā Īī Ḫḫ Ūū Öö
Ḥḥ     
Ṃṃ Ṛṛ Ññ Ḷḷ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ää

[ 8 ]


k u c h a
Ââ Îî Ûû  Ṉṉ 
Āā  Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Ṯṯ
Ṃṃ Ṟṟ Ññ Ḻḻ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḵḵ

[ 9 ]


b r ā h m ī
Ââ Îî Ûû  Γγ 
Āā  Īī  Ūū Δδ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ Źź
Ṃṃ Ṟṟ Ññ Ḻḻ Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Ḵḵ

[ a ]


s o g d i a n
Ṯṯ Əə ʾ ʿ Čč Γγ Ββ
Āā Īī Ḫḫ Ūū Δδ
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ 
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ Θθ

[ b ]


u i g h u r
Ńń  ʾ ʿ Čč  
Āā Ṕṕ Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ Ṝṝ Ḷḷ Ḹḹ 
Ṃṃ Šš Ññ Žž Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ c ]


k h a r o ṣ ṭ h ī
Ââ Îî Ûû   
Āā Ȧȧ Īī Ýý Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ   Ḱḱ Ǵǵ
Ṃṃ  Ññ  Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ d ]


g ā n d h ā r ī
Ââ Îî Ûû   Ḡḡ
Āā  Īī  Ūū 
Ḥḥ Ṛṛ   Ḱḱ Ǵǵ
Ṃṃ  Ññ  Ṅṅ 
Ṭṭ Ḍḍ Ṇṇ Śś Ṣṣ 

[ e ]


s i n i t i c
Ăă Ĕĕ Ĭĭ Ŏŏ Ŭŭ Üü
Āā Ēē Īī Ōō Ūū Ǖǖ
Áá Éé Íí Óó Úú Ǘǘ
Ǎǎ Ěě Ǐǐ Ǒǒ Ǔǔ Ǚǚ
Àà Èè Ìì Òò Ùù Ǜǜ

[ f ]


[ s i r   k e y s ]